Säännöt

Veteraanikillan, jota näissä säännöissä nimitetään killaksi, nimi on MMA Pohjois-Savon r.y.:n veteraanikilta ja tulee se toimimaan rekisteröimättömänä.

Killan tarkoituksena on toimia Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n 25 vuotta jäsenenä olleiden ja MMA Pohjois-Savon jäsenyyteen kuuluvien tai kiltaraadin erityisestä muusta syystä killan varsinaisen kokouksen hyväksymien yhdyssiteenä ja edistää MMA Pohjois-Savon säännöissä mainittujen, ammattikunnan kannalta tärkeiden tarkoitusperien toteuttamista. Tarkoitustaan kilta pyrkii toteuttamaan läheisessä yhteistyössä jäsenistön hallituksen kanssa.

Killan varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan jokainen MMA Pohjois-Savon jäsen, joka on ollut 25 Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäsenenä. Jäseneksi kuitsutaan myös henkilöt, jotka ovat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n jäseninä siirtyneet eläkeläisjäseniksi järjestössä. Veteraanikillan jäseneksi voidaan kutsua myös jostain muusta erikoisesta syystä henkilö, jota kiltaraati esittää hyväksyttäväksi killan varsinaiselle kokoukselle.

Kilta ei peri jäsenmaksua.

Killan toimielimiä on kiltakokoukset ja kiltaraati

Killan varsinaiset kokoukset pidetään lokakuussa ja tammikuussa. Kokouskutsu tiedotetaan Savon Sanomien muistiopalstalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Killan muiden kokouksien kutsumistavasta päättää kiltaraati.

Lokakuun varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1) Valitaan kokouksen virkailijat

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Kuullaan kiltaraadin selostus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi.

4) Päätetään mahdollisista varainhoitoon liittyvistä asioista.

5) Valitaan kuusi (6) jäsentä kiltaraatiin lippuäänestyksen perusteella.

6) Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa tarkistamaan tulevan vuoden tilejä ja heille yksi (1) varamies.

7) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Tammikuun varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1) ja 2) kuten lokakuun kokouksessa

3) Kuullaan kiltaraadin kertomus päättyneen vuoden toiminnasta.

4) Kuullaan tilintarkistajien kertomus varainhoidosta päättyneeltä vuodelta ja päätetään siihen mahdollisesti liittyvistä asioista.

5) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Kiltaraatiin valitaan kuusi (6) vuodeksi kerrallaan valittua raatimiestä, jotka valitsevat keskuudestaan oltermannin, oltermannin sijaisen, raadin kirjurin ja tarpåeen vartiessa kirstun vartijan. Kiltaraadin esimiehenä toimii oltermanni. Kiltaraati kokoontuu oltermannin tai oltermannin sijaisen kutsusta ja on päätösvaltainen oltermannin tai hänen sijaisensa sekä vähintään kolmen (3) raatimiehen läsnäollessa. Jos kokouksessa äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa. 

Kiltaraadin tehtävänä on vastata killan toiminnasta. Oltermannin tehtäviin kuuluu killan esimiehenä toimimisen ohella jakaa jäsenjärjestön kokouksessa uusille veteraanijäsenille 25-vuotismerkit ja toivottaa heidät tervetulleeksi veteraanikiltaan. Oltermannin ollessa estyneenä hoitaa tämän tehtävän oltermannin sijainen tai kiltaraatin nimeämä raadin jäsen. 

10§

Nämä säännöt sekä niihin mahdollisesti tehtävät muutokset hyväksyy kiltakokous. Lisäksi säännöt sekä niihin mahdollisesti tehtävät muutokset vaativat MMA Pohjois-Savo ry:n hallituksen hyväksymisen. Muutokset vaativat voimaantullakseen kiltakokouksen 5/6 kannatuksen. 

11§

Killan toiminnan purkautuessa siirtyvät sen hallussa mahdollisesti olevat varat MMA Pohjois-Savo r.y:lle. 

12§

Nämä säännöt korvaavat Myyntimiehet r.y:n liittohallituksen 6.3.1960 kokouksessa hyväksymät säännöt

Hyväksytty Kuopion Myyntimiehet r.y:n hallituksen kokouksessa 14. päivänä kesäkuuta 1987.

6§ muutos hyväksytty Kuopion Myyntimiehet r.y:n hallituksen kokouksessa 25.päivänä lokakuuta1998.

3§ muutos /lisäys hyväksytty Pohjois-Savo MMA:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21. päivänä huhtikuuta 2018.